Dette nettstedet er kun beregnet for godkjent helsepersonell.

Deksamfetamin: forskrivningsveiledning
for leger

Forskrivningsveiledning for deksamfetamin til barn med ADHD

ADHD er en vanlig nevropsykiatrisk lidelse hos barn og ungdom. Det er et heterogent atferdssyndrom som karakteriseres av kjernesymptomene hyperaktivitet, impulsivitet og dårlig konsentrasjonsevne. Selv om disse symptomene har en tendens til å opptre samlet, er noen hovedsakelig hyperaktive og impulsive, mens andre hovedsakelig har problemer med konsentrasjonsevnen.

En flersidig behandlingstilnærming til ADHD anbefales, der deksamfetamin er indisert som en del av et omfattende behandlingsprogram for ADHD hos barn og ungdom fra 6 til 17 år når responsen på tidligere metylfenidatbehandling anses klinisk utilstrekkelig, under tilsyn av lege som er spesialist på barnepsykiatri.

Som for annen medisinsk behandling, må nytte veies nøye opp mot risiko før behandlingen igangsettes.

Deksamfetamin er ikke indisert til alle barn med ADHD, og beslutning om å bruke deksamfetamin må baseres på en svært grundig vurdering av hvor alvorlige og kroniske barnets symptomer er i forhold til barnets alder og potensial for misbruk, feil bruk eller at det gis videre til andre.

På grunn av de stimulerende egenskapene til deksamfetamin og den hyppige forekomsten av komorbiditet forbundet med ADHD, er det viktig at deksamfetaminprodukter brukes regelmessig og bare til egnede pasienter.

Vedlagt materiell ble utviklet av innehaveren av tilvirkertillatelsen for deksamfetamin for å øke bevisstheten rundt og gi anbefalinger for bruk av deksamfetamin.

Det anbefales at dette materiellet brukes sammen med godkjent preparatomtale (SPC) for deksamfetamin. Oppdatert preparatomtale er tilgjengelig på legemiddelverket.no/legemiddelsoek . Det vises også til Helsedirektoratets veileder: Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD (http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-for-diagnostisering-og-behandling-avadhd/Sider/default.aspx).

I tillegg til forskrivningsinformasjon er følgende verktøy tilgjengelig:

  • En sjekkliste som skal leses gjennom/fylles ut før behandlingen igangsettes:

Sjekkliste 1 – Sjekkliste for deksamfetamin før legemidlet forskrives til barn mot ADHD

  • En sjekkliste som skal leses gjennom/fylles ut under pågående behandling:

Sjekkliste 2 – Sjekkliste for deksamfetamin for overvåking av pågående behandling

  • En oversikt for kontinuerlig overvåking under behandling.

Formålet med sjekklistene er å gi dere en lett tilgjengelig oversikt over hva som må kontrolleres hos pasienten før deksamfetamin forskrives, og under pågående behandling.

Detaljert informasjon finnes for alle tilfeller i den godkjente preparatomtalen (SPC) og pakningsvedlegget for preparatet.

Deksamfetamin som en del av et omfattende behandlingsprogram

Ved behandling av ADHD er egnet oppfølging fra skolen nødvendig, og psykososial intervensjon er vanligvis også nødvendig. Der avhjelpende tiltak alene ikke er tilstrekkelig, må beslutningen om å forskrive deksamfetamin baseres på en grundig vurdering av hvor alvorlig barnas symptomer er.

Farmakoterapi med deksamfetamin er indisert som en del av et omfattende behandlingsprogram for ADHD og bare under overvåking av lege som er spesialist på barnepsykiatri.

For å sikre at bruken av deksamfetamin alltid er basert på ovenstående, må følgende vurderes:

  • Diagnose foretas etter grundig vurdering av hvor alvorlige og kroniske barnets symptomer er i forhold til barnets alder
  • Diagnose settes i henhold til DSM-kriteriene (Diagnostic and Statistical manual of Mental Disorders) eller retningslinjene i ICD (International Classification of Diseases) og baseres på en fullstendig anamnese og evaluering av pasienten
  • Sørg for at medisinsk ekspertise og spesialiserte psykologiske, utdanningsmessige og sosiale krefter kobles inn.

Ved behandlingsslutt må følgende informasjon vurderes:

Nøye overvåking er nødvendig under seponering av legemidlet, siden det kan avdekke

  • depresjon samt
  • kronisk overaktivitet

Noen pasienter trenger langsiktig oppfølging.

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 i preparatomtalen (SPC) for informasjon om bivirkningsrapportering.

Se den godkjente preparatomtalen (SPC) for deksamfetamin for mer informasjon

footer